Резултати от проекта

Този резултат от проекта (PR1) има за цел да идентифицира емоционалните трудности, с които се сблъскват лицата, полагащи грижи, в ежедневния си контакт с възрастните хора, и да разработи инструмент за самооценка, който да помогне на лицата, полагащи грижи, да развият или подобрят емоционалните си компетентности. Консорциумът по проекта ще извърши оценка на потребностите и ще разработи въпросници за идентифициране на емоционалните дефицити в основната група - възрастните хора. Резултатът ще бъде доклад на английски и национални езици със заключенията от инструмента за самооценка. Развитието на емоционалните компетентности е от съществено значение за лицата, полагащи грижи, за да могат да управляват емоциите си, да се справят със стреса и да предоставят по-добри грижи на възрастните хора. Целевата група на този проект са лицата, полагащи грижи, които ще действат като посредници за подобряване на социализацията и психологическото им благополучие, което в крайна сметка ще доведе до повишаване на качеството им на живот. Разработеният инструмент за самооценка може да се използва и в други контексти, като например грижи за хора с всякаква степен на зависимост или увреждане, както в частната, така и в публичната сфера, и непрофесионални болногледачи, като например членове на семейството. Очакваното въздействие е да се подобри обучението и прилагането на емоционални умения и да се насърчи психичното здраве и благополучие сред лицата, полагащи грижи.

Резултат 2 на проекта EmoSeniors има за цел да предостави на лицата, полагащи грижи, необходимите знания и емоционални умения за управление на емоциите и подобряване на благосъстоянието им, докато се грижат за възрастни хора. Консорциумът ще разработи система за обучение, която ще помогне на лицата, полагащи грижи, да подобрят емоционалната си интелигентност и ще ги снабди с инструменти за управление на емоциите, за да се справят с ежедневните предизвикателства при работа с възрастни хора. Това ще бъде постигнато чрез изготвяне и анализиране на теоретични модули. Целевата група, към която е насочен този резултат, са лицата, полагащи грижи, на които често им липсва специфично обучение по емоционална интелигентност за полагане на грижи за възрастни хора. Обучителният пакет ще се фокусира конкретно върху обучението по емоционална интелигентност за болногледачи, които се грижат за възрастни хора. Трябва да се отбележи също така, че разработената система може да се използва и в други контексти извън проекта, като например в институции, които се грижат за хора с определена степен на зависимост или увреждания, както в частната, така и в публичната сфера, и дори за непрофесионални болногледачи, като например членове на семейството

Някои от основните цели, елементи на иновацията и потенциални въздействия на този резултат са следните:

Да се помогне на лицата, полагащи грижи, да осъзнаят своето емоционално управление и да подобрят емоционалните си умения
Разработване на система за обучение, която да предостави на лицата, полагащи грижи, инструменти за емоционално управление, които да повишат тяхното благосъстояние и да им позволят да се справят с ежедневните предизвикателства
Изготвяне на теоретични модули, които да подпомогнат полагащите грижи да разпознаят дефицитите си в емоционалната интелигентност и да им предоставят необходимите знания за управление както на собствените си емоции, така и на емоциите на възрастните хора.

Консорциумът, отговорен за проекта, ще разработи настолната игра въз основа на заключенията от 12-те определени области, анализирани в предишните два резултата. очакваното въздействие на настолната игра е, че тя благоприятства развитието и поддържането на когнитивните способности, работата в група, общуването с други играчи, социализирането и укрепването на афективните връзки между играчите и развива креативността чрез прилагане на нови стратегии и различни процеси на вземане на решения в зависимост от различни фактори. играта ще бъде достъпна на английски език и на националните езици на партньорите и ще бъде предназначена за всяко лице или организация, работещи в областта на грижите за възрастни хора, публични или частни.

Дигитална игра, която ще бъде достъпна на уебсайта на проекта и ще бъде предназначена за всеки служител на публична или частна организация в областта на грижите за възрастни хора, ще бъде насочена към подобряване на дигиталната грамотност и емоционалните умения на възрастните хора, с акцент върху използването на приобщаващ подход в дигиталната грамотност и обучението. Очаква се играта да окаже положително въздействие върху възрастните хора, като подобри техните когнитивни способности, способността им за многозадачна работа и концентрацията им, и следователно да бъде проектирана така, че да бъде лесна за ползване и достъпна за най-голям брой хора.