Αποτελέσματα έργου

To παραδοτέο του έργου (PR1) αποσκοπεί στον εντοπισμό των συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές κατά την καθημερινή τους επαφή με τους ηλικιωμένους και στην ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης που θα βοηθήσει τους φροντιστές να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις συναισθηματικές τους ικανότητες. Η κοινοπραξία του έργου θα πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση των αναγκών και θα σχεδιάσει ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό των συναισθηματικών ελλείψεων στη βασική ομάδα, τους ηλικιωμένους. Το αποτέλεσμα θα είναι μια έκθεση στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες με τα συμπεράσματα από το εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Η ανάπτυξη συναισθηματικών ικανοτήτων είναι απαραίτητη για τους φροντιστές ώστε να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, να αντιμετωπίζουν το άγχος και να παρέχουν καλύτερη φροντίδα στους ηλικιωμένους. Η ομάδα-στόχος αυτού του έργου είναι οι φροντιστές, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές για τη βελτίωση της κοινωνικοποίησης και της ψυχολογικής τους ευεξίας, οδηγώντας τελικά στην ποιότητα ζωής τους. Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πλαίσια, όπως η φροντίδα ατόμων με οποιονδήποτε βαθμό εξάρτησης ή αναπηρίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και μη επαγγελματίες φροντιστές, όπως τα μέλη της οικογένειας. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η βελτίωση της κατάρτισης και της εφαρμογής συναισθηματικών δεξιοτήτων και η προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας μεταξύ των φροντιστών.

Το αποτέλεσμα 2 του προγράμματος EmoSeniors έχει ως στόχο να παρέχει στους φροντιστές τις απαραίτητες γνώσεις και συναισθηματικές δεξιότητες για τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και τη βελτίωση της ευημερίας τους κατά τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων. Η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα βοηθήσει τους φροντιστές να βελτιώσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και θα τους εξοπλίσει με εργαλεία συναισθηματικής διαχείρισης για να χειρίζονται τις καθημερινές προκλήσεις κατά την εργασία με ηλικιωμένους. Αυτό θα επιτευχθεί με την προετοιμασία και την ανάλυση θεωρητικών ενοτήτων. Η ομάδα-στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι οι φροντιστές, οι οποίοι συχνά στερούνται ειδικής εκπαίδευσης στη συναισθηματική νοημοσύνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα επικεντρωθεί ειδικά στην εκπαίδευση συναισθηματικής νοημοσύνης για τους φροντιστές που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το σύστημα που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πλαίσια εκτός του έργου, όπως σε ιδρύματα που φροντίζουν άτομα με κάποιο βαθμό εξάρτησης ή αναπηρίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ακόμη και σε μη επαγγελματίες φροντιστές, όπως τα μέλη της οικογένειας

Ορισμένοι από τους βασικούς στόχους, τα στοιχεία καινοτομίας και τις πιθανές επιπτώσεις αυτού του αποτελέσματος είναι οι εξής

Βοήθεια στους φροντιστές να συνειδητοποιήσουν τη συναισθηματική τους διαχείριση και να βελτιώσουν τις συναισθηματικές τους δεξιότητες
Ανάπτυξη ενός συστήματος κατάρτισης για την παροχή στους φροντιστές εργαλείων συναισθηματικής διαχείρισης που θα ενισχύσουν την ευημερία τους και θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις
Προετοιμάστε θεωρητικές ενότητες για να βοηθήσετε τους φροντιστές να αναγνωρίσουν τα ελλείμματα της συναισθηματικής τους νοημοσύνης και να τους παράσχετε τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση τόσο των δικών τους συναισθημάτων όσο και των συναισθημάτων των ηλικιωμένων.

Η ομάδα των συνεργατών θα αναπτύξει το επιτραπέζιο παιχνίδι με βάση τα συμπεράσματα των 12 καθορισμένων τομέων που αναλύθηκαν στα δύο προηγούμενα στάδια του Έργου. Ο προσδοκώμενος αντίκτυπος του επιτραπέζιου παιχνιδιού είναι ότι ευνοεί την ανάπτυξη και τη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία με άλλους παίκτες, την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των παικτών, και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα με την εφαρμογή νέων στρατηγικών και διαφορετικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων ανάλογα με διάφορους παράγοντες.Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των εταίρων και θα είναι αφιερωμένο σε κάθε άτομο ή οργανισμό που εργάζεται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Το ψηφιακό παιχνίδι που θα διατεθεί σε έναν ιστότοπο του έργου και θα είναι αφιερωμένο σε κάθε άτομο ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων θα εστιάζει στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, με έμφαση στη χρήση μιας συμμετοχικής προσέγγισης στον ψηφιακό γραμματισμό και τη μάθηση. Το παιχνίδι αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στους ηλικιωμένους βελτιώνοντας τις γνωστικές τους ικανότητες, την ικανότητα πολλαπλών εργασιών και τη συγκέντρωσή τους και ως εκ τούτου θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το χρήστη και προσβάσιμο από το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.