ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το EMOSENIORS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στη συναισθηματική κατάσταση των ηλικιωμένων, βελτιώνοντας την ένταξή τους στην κοινωνία και την ποιότητα ζωής τους.

Αν και οι ηλικιωμένοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι του έργου μας, πιστεύουμε ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι φροντιστές των ηλικιωμένων σε αυτό το πλαίσιο είναι θεμελιώδης. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι επίσης να προωθήσουμε τις συναισθηματικές δεξιότητες των φροντιστών, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και, κατά συνέπεια, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελείται από μια αυτοαξιολόγηση για τον έλεγχο των πιθανών δυσκολιών και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές όταν ασχολούνται συναισθηματικά με τους ηλικιωμένους.

Αποτελείται από 36 ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δώδεκα κύριες δυσκολίες που έχουμε εντοπίσει και οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τους φροντιστές. Παρακαλώ βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 το βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες προτάσεις.
Σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος εγκρίθηκε ως Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Απριλίου 2016 και θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 (“ΓΚΠΔ”), όταν ο οργανισμός, είτε μόνος του είτε από κοινού, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ελέγχει τα δεδομένα και είναι υπεύθυνος γι’ αυτά, και αυτό γίνεται σε σχέση με τα Υποκείμενα Δεδομένων που βρίσκονται φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανισμοί του έργου EMOSENIORS ERASMUS+ δεσμεύονται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω διατάξεις όταν έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
0%

Quiz

Self-Evaluation

1 / 36

1. You find it difficult to step out of your inner world and disconnect from your own needs and thoughts in order to connect with others

2 / 36

2. You have problems understanding the actions and words of your clients (seniors)

3 / 36

3. You have ever felt that a prejudice has affected your relationship with a senior

4 / 36

4. You feel that certain emotions such as fear, anger or anxiety take control of you and affect your work and your relationship with clients.

5 / 36

5. You are easily offended by comments or expressions of your clients

6 / 36

6. You stick to your own ideas and find it difficult to accept the ideas of others.

7 / 36

7. It is difficult for you to create a mutual understanding between you and your clients.

8 / 36

8. You feel that you do not have all the communication skills necessary to deal with very demanding customers.

9 / 36

9.  You have difficulty in finding positive keywords to target your customers

10 / 36

10.  You find it hard to be happy when dealing with your customers

11 / 36

11.  You find it difficult to use humoristic sentences for reframing a negative situation

12 / 36

12.  You struggle to keep a smile on your face at work when you are going through a difficult personal situation

13 / 36

13.  Changes within your work environment unsettle you and affect your daily work with the elderly

14 / 36

14.  You find it difficult to adapt to the specific needs of each senior

15 / 36

15. You find it is hard to adapt to the requirements of your job due to a lack of adequate training.

16 / 36

16. You find it difficult to learn new things and engage in more activities in your daily work with seniors

17 / 36

17. You struggle to easily find things that keep you motivated while providing support to seniors.

18 / 36

18. You tend to be more affected by the negative aspects of your work, which at the same time generates demotivation.

19 / 36

19. You have tolerance to recurrent situations/topics raised by seniors without reacting with annoyance or anger

20 / 36

20. You are able to provide a safe and quality service to the seniors in the state of difficult circumstances

21 / 36

21. You are steadfast in your work with seniors under stress

22 / 36

22. You react with motor restlessness/ or apathy/ or aggression when your expectations/desired goals are not met

23 / 36

23. In moments when you feel helplessness and frustration, you try to change your behavior/reaction to make a positive impact

24 / 36

24. The feelings of helplessness and frustration affect your daily life and your work performance

25 / 36

25. You feel able to control your behavior when you feel strong negative emotions

26 / 36

26. You perceive to be able to plan properly behavior

27 / 36

27. You feel you can delay impulsive reactions after monitoring your thoughts properly

28 / 36

28. You feel capable to understand properly the emotions of seniors

29 / 36

29. You know what to do when negative emotions of seniors are predominant

30 / 36

30. You know how to promote positive emotions in seniors

31 / 36

31. You find it difficult to put yourself in the senior’s position

32 / 36

32. You find it difficult to talk to seniors about their needs

33 / 36

33. You feel tired of talking to the seniors about recurrent situations

34 / 36

34. In your relationships with seniors you have a sense of sincerity and honesty

35 / 36

35. You find it difficult to make contacts with new senior clients

36 / 36

36. You know the methods/ ways by which you can encourage seniors to open up and share their emotions and needs