ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EMOSENIORS

Το όραμα του Emoseniors – Emotional Support and Management for Seniors (ID KA220-ADU-5299850E) είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή της ομάδας-στόχου και να βελτιώσει θετικά τη ζωή των ατόμων που την απαρτίζουν, την κατάσταση και την ένταξη στην κοινωνία και, τελικά, την ποιότητα ζωής τους. Οι τελικοί στόχοι αυτού του έργου είναι:
α) Η προώθηση της ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο τελικό στάδιο των ατόμων.
β) Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους προωθώντας τις εγκάρσιες δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής τους όσο και του ατόμου που φροντίζει.

Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη των ηλικιωμένων ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία τους από την κοινωνική απομόνωση.

Το EmoSeniors επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους αναφορικά με τους φροντιστές, που αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο, αλλά και με τους ηλικιωμένους που θα είναι οι τελικοί επωφελούμενοι από το έργο:
– Ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων για να ξεπεραστούν κοινωνικά εμπόδια, όπως η απομόνωση και η μοναξιά.
– Ρύθμιση των συναισθηματικών καταστάσεων για τη βελτίωση της ψυχολογικής και σωματικής τους ευεξίας.
– Βελτίωση της αντίληψης του ατόμου για τη διαδικασία γήρανσης και για το πώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
– Κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και βελτίωση της συναισθηματικής τους λειτουργίας.
– Αντιμετώπιση της γήρανσης από τους ηλικιωμένους με αισιοδοξία και προσαρμογή τους στις αλλαγές που δημιουργούνται. Παροχή βοήθειας να αποδεχτούν τα γηρατειά ως στάδιο προσαρμογής και όχι ως φάση απλής ψυχοσωματικής παρακμής.
– Κατανόηση από τους ηλικιωμένους του πώς λειτουργούν τα συναισθήματα, πώς μπορούν να τα διαχειριστούν καλύτερα και πώς να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων.
– Παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους να κατανοήσουν τη σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας.
– Μείωση της εμφάνισης και της διάρκειας των αρνητικών συναισθημάτων που εμφανίζονται ως συνέπεια στρεσογόνων καταστάσεων.
– Παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους και τους φροντιστές να ξεπεράσουν τις δύσκολες καταστάσεις και να βγουν πιο δυνατοί από αυτές.
– Ενίσχυση της ατομικής αντίληψης για τη διαδικασία της γήρανσης και του τρόπου προσαρμογής των ηλικιωμένων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
– Παροχή στους φροντιστές εκπαιδευτικό υλικό που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις σχέσεις τους με τα άτομα που φροντίζουν.
– Αύξηση του επιπέδου ικανοποίησής των φροντιστών λόγω της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται τις σχέσεις και την αυτοεκτίμησή τους με συναισθηματικά ευφυή τρόπο.
– Ωφέλεια ολόκληρης της κοινωνίας διατηρώντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνεισφορές των ηλικιωμένων, ελαχιστοποιώντας το κόστος περίθαλψης και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.
– Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος με χρήσιμα εργαλεία.
– Διάδοση των αποτελεσμάτων αυτής του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε άλλα ιδρύματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτό το αποτέλεσμα.