Projekti Tulemused

Selle projekti tulemuse (PR1) eesmärk on tuvastada emotsionaalsed raskused, millega hooldajad igapäevaselt eakatega kokku puutudes kokku puutuvad, ja välja töötada enesehindamise tööriist, mis aitab hooldajatel oma emotsionaalseid pädevusi arendada või parandada. Projekti konsortsium viib läbi vajaduste hindamise ja koostab küsimustikud, et tuvastada emotsionaalsed puudujäägid tuumikrühmas, seeniorites. Tulemuseks on inglis- ja riigikeeltes aruanne koos enesehindamisvahendi järeldustega. Emotsionaalsete pädevuste arendamine on oluline, et hooldajad saaksid juhtida emotsioone, toime tulla stressiga ja pakkuda eakatele paremat hooldust. Selle projekti sihtrühmaks on hooldajad, kes tegutsevad vahendajatena, et parandada oma sotsialiseerumist ja psühholoogilist heaolu, mis viib lõpuks nende elukvaliteedini. Väljatöötatud enesehindamisvahendit saab kasutada muus kontekstis, näiteks mis tahes sõltuvuse või puudega inimeste eest hoolitsemisel nii era- kui ka avalikus sfääris ning mitteprofessionaalsete hooldajate, näiteks pereliikmete eest hoolitsemisel. Eeldatav mõju on emotsionaalsete oskuste koolituse ja rakendamise parandamine ning hooldajate vaimse tervise ja heaolu edendamine.

EmoSeniors projekti 2. tulemuse eesmärk on anda hooldajatele vajalikud teadmised ja emotsionaalsed oskused oma emotsioonide juhtimiseks ja heaolu parandamiseks eakate eest hoolitsedes. Konsortsium töötab välja koolitussüsteemi, mis aitab hooldajatel parandada nende emotsionaalset intelligentsust ja varustada neid emotsionaalse juhtimise vahenditega, et tulla toime igapäevaste väljakutsetega eakatega töötamisel. See saavutatakse teoreetiliste moodulite ettevalmistamise ja analüüsimisega. Selle tulemuse sihtrühmaks on hooldajad, kellel puudub sageli eakate hooldamiseks spetsiifiline emotsionaalse intelligentsuse koolitus. Koolituspakett keskendub konkreetselt emotsionaalse intelligentsuse koolitusele hooldajatele, kes hooldavad eakaid inimesi. Tähelepanuväärne on ka see, et väljatöötatud süsteemi saab kasutada ka muudes projektivälistes kontekstides, näiteks asutustes, mis hooldavad teatud tasemega sõltuvus- või puudega inimesi nii era- kui ka avalikus sfääris ning isegi mitteprofessionaalsed hooldajad, nagu näiteks pereliikmed

Projekti eest vastutav konsortsium töötab välja lauamängu, tuginedes kahe eelneva tulemuse põhjal analüüsitud 12 määratletud valdkonna järeldustele. Lauamängu eeldatav mõju on kognitiivsete võimete, rühmatöö, suhtlemise soodustamine ja säilitamine. teiste mängijatega suhtlemine ja afektiivsete sidemete tugevdamine mängijate vahel ning loovuse arendamine, rakendades uusi strateegiaid ja erinevaid otsustusprotsesse sõltuvalt erinevatest teguritest. mäng on saadaval inglise keeles ja partnerite riigikeeltes ning see on pühendatud kõigile üksikisikutele või organisatsioonidele, kes töötavad vanurite hoolduse valdkonnas, nii avalikus kui ka erasektoris.

Projekti veebisaidil kättesaadavaks tehtav digimäng, mis on pühendatud igale eakate hoolekande valdkonna avaliku või eraorganisatsiooni isikule, keskendub eakate digitaalse kirjaoskuse ja emotsionaalsete oskuste parandamisele, pannes rõhku selle kasutamisele. digitaalse kirjaoskuse ja õppimise osas osaleva lähenemisviisi kohta. Eeldatakse, et mäng avaldab pensionäridele positiivset mõju, parandades nende kognitiivseid võimeid, multitegumtöövõimet ja keskendumisvõimet ning seega on see loodud kasutajasõbralikuks ja kättesaadavaks suurimale hulgale inimestele.