PARTNER

Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej to firma szkoleniowa założona w 2018 roku ukierunkowana na szkolenie postaw i poprawę wydajności człowieka. Firma współpracuje z klientami w celu zwiększenia ich wyników zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, rozwijania technik i strategii w obszarach coachingu, inteligencji emocjonalnej, umiejętności miękkich i programowania neurolingwistycznego (NLP).

INDEPCIE szkoli osoby, dzięki czemu zarówno jednostki, jak i ich organizacje nabywają umiejętności i nawyki prowadzące do ciągłego doskonalenia. Kadra wykorzystuje najbardziej zaawansowane techniki szkoleniowe, aby rozwijać i osiągać ten ambitny cel jako eksperci w zarządzaniu zespołem, zarządzaniu emocjami i motywacji.

INDEPCIE czerpie z doświadczeń zdobytych przez swoich pracowników, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szkoleń oraz opracowywania i zarządzania projektami ponadnarodowymi w ramach programu Erasmus+. Mamy 8 stałych pracowników i współpracowników zewnętrznych.

Mamy duże zaangażowanie społeczne i aktywnie współpracujemy z różnymi organizacjami młodzieżowymi i kobiecymi, grupami w niekorzystnej sytuacji, izbami handlowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach potrójnego ukierunkowania.

INDEPCIE realizuje programy rozwoju osobistego oferując programy szkoleniowe wzmacniające samopoznanie, świadomość, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz pełny rozwój indywidualnego potencjału.
Z przedsiębiorczego punktu widzenia promujemy doskonalenie zawodowe i organizacyjne poprzez komunikację i umiejętności interpersonalne.
INDEPCIE stale rozwija własne programy szkoleniowe, wyposażając uczestników w techniki, narzędzia i umiejętności z zakresu rozwoju człowieka, zdrowia emocjonalnego i fizycznego.


Innovation Frontiers IKE to innowacyjna firma badawcza w zakresie technologii edukacyjnych, która specjalizuje się w tworzeniu edukacyjnych, angażujących i rozrywkowych doświadczeń edukacyjnych, które zawierają innowacje, kreatywność i grywalizację w celu zwiększenia przepływu osób uczących się, z siedzibą w Atenach w Grecji. Innovation Frontiers IKE wierzy, że nowe pokolenia dorastają w innym świecie, który wymaga nowego podejścia do edukacji i odkrywania nowych sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii i nowoczesnych metod nauczania w celu poprawy środowiska uczenia się przez całe życie i uczynienia uczenia się bardziej dostępnym i przyjemniejszym.

Stowarzyszenie Młodych Psychologów w Bułgarii „4 kwietnia” (AYPB „4 kwietnia”) jest dobrowolnym i niezależnym stowarzyszeniem psychologów, studentów psychologii i innych osób zainteresowanych i zajmujących się psychologią oraz społecznie istotnymi tematami i zagadnieniami.

Stowarzyszenie jest zainteresowane pracą nad projektami, inicjatywami i działaniami związanymi z rozwojem osobistym, zawodowym, społecznym; kwestie i problemy środowiskowe; kulturalna i artystyczna; edukacyjne i rozwojowe; innowacje w sektorze prywatnym i publicznym.

W 2022 roku Stowarzyszenie uzyskało certyfikat Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie: Kształcenie i szkolenie w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji specjalistów pedagogicznych i niepedagogicznych. Prowadzenie nauczania na odległość. Organizowanie i prowadzenie webinariów, seminariów, konferencji, szkoleń, obozów, budowania zespołu, szkoleń pozaformalnych, usług doradczych, pracy z młodzieżą, projektów, usług w zakresie kariery, rozwoju zawodowego i osobistego oraz realizacji. Opracowywanie i wdrażanie innowacji i dobrych praktyk psychologicznych w celu stymulowania i pozytywnego wpływania na społeczne i osobiste, obywatelskie, środowiskowe, kulturalne, zdrowotne i przedsiębiorcze tematy, problemy i wyzwania.

AYPB „4 kwietnia” ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy w pracy nad Programami Finansowania, takimi jak: Młodzież w działaniu, Erasmus+, Narodowy Program Młodzieży, Program Działań Młodzieżowych, E+, ECS itp., a także partnerstwami wymienionymi powyżej i m.in. Dafne.

Igor Vitale International Srl to małe i średnie przedsiębiorstwo z siedzibą w Foggii w Apulii, specjalizujące się w usługach psychologii stosowanej w kilku dziedzinach interwencji, w tym: klinicznej, społecznej, sądowej, pracy i organizacji, środowiskowej, turystycznej, niepełnosprawności, sportu i psychologii szkolnej. Igor Vitale International srl obejmuje sieć 100 ekspertów w dziedzinie psychologii i nauk humanistycznych działających na poziomie krajowym i międzynarodowym, których misją jest wspieranie integracji społecznej, edukacji i zrównoważonego rozwoju poprzez psychologię stosowaną. Igor Vitale International Srl opiera swoje działanie na interdyscyplinarnej interakcji pomiędzy kilkoma zawodami związanymi z psychologią i naukami humanistycznymi, wybranymi i zaproponowanymi w oparciu o charakter projektu i włączając ekspertów z dziedziny technologii (eksperci IT, graficy, twórcy filmów , eksperci od projektowania UX, twórcy stron internetowych) oraz z sektorów nauk humanistycznych (w tym socjologów, antropologów, badaczy, nauczycieli, trenerów itp.) w celu osiągnięcia ostatecznych celów: promowanie włączenia społecznego w szkole, szkoleniach, uniwersytetach, dorosłym i w pracy sektory; promowanie zmiany zachowań i postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii, podnoszenie jakości edukacji w szkołach, szkoleniach, na uniwersytetach i w sektorach pracy za pomocą psychologii, produktów cyfrowych i nauk humanistycznych.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To wojewódzka, samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przede wszystkim realizujemy zadania wojewódzkie z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej i informacji – w tym działalności medialnej – a także promocji regionu. W tym celu tworzymy warunki do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym, a także dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Ważnym elementem naszych działań jest również pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Województwa Warmińsko – Mazurskiego we wszystkich formach, a także wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych. Poprzez realizację szeregu projektów, finansowanych przede wszystkim ze środków ministerialnych oraz unijnych, chcemy inspirować i wspierać integrację, a także międzynarodową współpracę kulturalną. Organizujemy różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, przy jednoczesnym akcentowaniu różnorodności kulturowej poszczególnych państw. Duża aktywność, ale przede wszystkim efektywność „Światowida”, w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z organizacjami pożytku publicznego powodują, że jesteśmy beneficjentem wielu programów unijnych i ministerialnych. Dzięki naszym pomysłom – które obejmują działalność artystyczną, edukacyjną, jak i społeczną – możemy przygotowywać szeroką ofertę kulturalną.